Tailsweep's logotype

Tailsweep

Social Media · Stockholm, Sweden

Allmänna riktlinjer - Digitalt

GDPR - Bonnier News
Data Policy - Bonnier News


HTTPS
Alla referenser och anrop till externa resurser ska vara absoluta och hämtas över SSL/TLS, vilket innebär att de ska inledas med https:// Använda domäner måste ha giltiga SSL-certifikat.
BROWSERS
Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare, vilket ska testas och säkerställas av annonsproducenten före materialinlämning:
- Internet Explorer
 • - Mozilla Firefox
 • - Safari
 • - Opera
 • - Google Chrome

 • LJUD
 • - Våra videoprodukter är mutade automatiskt från start. På-/av-knapp finns med.
 • - För HTML material och tredjepartstaggar med video får ljud endast aktiveras vid klick – ej mouse-over. Materialet måste ha en på-/av-knapp.

 • MATERIALINLÄMNING DIGITALT
 • Material ska vara Bonnier News tillhanda senast:
 • * 3 arbetsdagar innan kampanjstart för vanliga annonsformat
 • * 5 arbetsdagar innan kampanjstart för specialformat
 • (kontakta AdOps för vidare information)
 • Vid sen materielleverans kan inte önskat startdatum garanteras.

 • Materialet mailas till:
 • Mediebyrå mailar till: agency@bonniernews.se
 • Direktkund mailar till: adops@bonniernews.se

 • För HD/Sydsvenskan mailas materialet till:

 • Ange nedan information när ni levererar materialet:
 • Ange nedan information när ni levererar materialet:
 • - Vilken annonsör och kampanj materialet avser
 • - Start- och slutdatum
 • - Landnings-URL:er
 • - Kontaktperson och uppgifter


 • Övriga krav
 • - Tillåtna tredjepartsaktörer i samband med annonsering och mätning av kampanjer finner du här: https://gdpr.bonniernews.se/annonsering
 • - Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
 • - Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll.
 • - Materialet får inte innehålla kod som kan vara skadlig för användaren.


Allmänna Villkor

Särskilda villkor för Displayannonsering i och med rådande omständigheter
Om avbokningar sker senare än 3 dagar innan kampanjstart och för att undvika en debitering på 25 procent av totalbeloppet så kan kampanjen flyttas fram max 90 dagar utan möjlighet att boka av. Kampanjen flyttas fram men betalningen ska ändå genomföras. Man erhåller då media för ytterligare 20 procent av det totala investeringsbeloppet (dvs en ökning med 20 procent extra impressions). Dessa särskilda villkor gäller tillsvidare eller tills BNS tar bort denna publicering.

Dessa ”Allmänna villkor” gäller för BNS tillhandahållande av Tjänsten till Annonsören och utgör en bilaga till Orderbekräftelsen.

1. Definitioner


Annonsör” avser BNS kund som framgår av Orderbekräftelsen; ”Avtalet” betyder gemensamt Orderbekräftelsen, dessa Allmänna villkor och övriga bilagor; ”BNS” betyder Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917, med adress 105 16 Stockholm; ”Konfidentiell Information” ska ha den betydelse som anges i punkt 10.1; ”Orderbekräftelse” betyder den orderbekräftelse som BNS har tillhandahållit Annonsören; ”Part” betyder Annonsören och BNS var för sig och ”Parterna” betyder dem tillsammans; ”Tekniska materialspecifikationer” betyder de tekniska materialspecifikationer som BNS från tid till annan tillhandahåller; ”Tjänsten” betyder den annonsering eller kampanj som framgår av Orderbekräftelsen; och ”Varumärkena” avser Dagens Nyheter och/eller Expressen och/eller Dagens Industri samt och/eller någon av de titlar som ingår under Bonnier Business Media och/eller Bonnier Magazines & Brands.

2. Annonsmaterial


2.1 Annonsmaterial ska, i fullständigt och fullgott skick, enligt de vid var tid gällande Tekniska materialspecifikationerna, vara BNS eller den BNS anvisar tillhanda senast det datum som framgår av Orderbekräftelsen.


2.2 Lämnas annonsmaterial för sent eller bristfälligt kan annonsen komma att inte bli införd. Sådant material debiteras enligt gällande prislista.


3. Avbokning


Avbokningar av annonser ska vara skriftliga och ställas till ansvarig säljare samt adops@bonniernews.se för digitala kampanjer.


Display: Avbokning ska vara BNS tillhanda senast sju (7) arbetsdagar innan annonsen ska införas. Annons som avbokas efter deadline (7 dagar) debiteras fullt pris.


Influencers: Om Annonsören avbokar en order för influencer-kampanj efter att orderbekräftelsen blivit bindande har BNS rätt att debitera fullt avtalat pris för den aktuella kampanjen för att kunna täcka arvoden.
Native: Avbokning ska vara BNS tillhanda senast fjorton (14) arbetsdagar innan annonsen ska införas. Annons som avbokas efter deadline (14 dagar) debiteras fullt pris. Om Annonsören avbokar en Native-order efter att orderbekräftelsen blivit bindande har Bonnier News rätt att debitera för redan påbörjad produktion och arvoden.
Print dagspress: Avbokning/ombokning av printannons i dagspress måste ske innan sista bokningstid. Vid avbokning därefter debiterar vi 50% av annonskostnaden.
Bilagor/Ibladningar: Avbokning eller önskemål om flytt skall ske senast 4 veckor före bokad publiceringsvecka. Om avbokning/flytt meddelas senare än så kommer ni att debiteras 50% av det avtalade beloppet.
Print magasin: Vid avbokning efter materialdag av beställd och bekräftad annons i våra magasin, förbehåller vi oss rätten att debitera fullt annonspris. Vid avbokning senare än 21 dagar före materialdagen debiteras 75% av annonspriset. Ibladning: Om plast är beställd mer än 21 dagar före materialdagen behöver annonsören betala för det.  Om Annonsören avbokar en order efter att orderbekräftelsen blivit bindande och denna order innehåller produktion så har Bonnier News rätt att debitera för redan påbörjad produktion och arvoden.

4. Annonsörens ansvar


4.1 Det åligger Annonsören att leverera annonsmaterial i rätt tid och i tryckfärdigt skick. Annonsmaterialet ska uppfylla de Tekniska Materialspecifikationerna.


4.2 Annonsören ska inom utsatt tid följa eventuella instruktioner avseende annonser från BNS och även vara BNS behjälplig vid frågor och hantering av annonsmaterial.


4.3 Annonsören ansvarar för innehållet i annons och för att annonsen, inklusive eventuell länkad information, inte gör intrång i annans rätt, såsom upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt. Annonsören ansvarar vidare för att annonsen uppfyller, och inte strider mot, vid var tid gällande lag, författning och myndighetsbeslut, förordning eller riktlinjer, detta gäller särskilt marknadsföringslagen och branschöverenskommelser, sedvänjor, riktlinjer samt god sed och moral avseende marknadsföring.


4.4 Annons ska innehålla uppgift som gör det lätt för läsaren att identifiera Annonsören samt att annonsen utgör reklam.


5. Rätt att vägra annonsering


5.1 BNS äger rätt att vägra publicera annons om den inte uppfyller de Tekniska materialspecifikationerna eller andra överenskomna krav mellan Parterna.


5.2 BNS har rätt att vägra publicera annons om BNS har anledning att anta att annonsen strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut, kan antas väcka anstöt, skada BNS eller något av Varumärkenas renommé, samt på liknande grunder.


5.3 Annonsören erinras även om att ansvarig utgivare enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har rätt att vägra införande av beställd annons.


5.4 Om beställd annons inte kan införas och detta beror på Annonsören eller något förhållande på dennes sida ansvarar Annonsören gentemot BNS med belopp som motsvarar överenskommet pris för annonsen. BNS är aldrig ansvarig gentemot Annonsören på grund av vägrad annonsering enligt denna punkt 5.


6. Ansvar och ansvarsbegräsning


6.1 BNS ska tillhandahålla Tjänsten med rimlig skicklighet och den omsorg som kan förväntas av en tjänsteleverantör inom BNS bransch. Om inget annat uttryckligen framgår av Avtalet tillhandahålls Tjänsten utan några garantier.


6.2 Om en annons innehåll är felaktig mot de tekniska specifikationerna som Annonsören har tillhandahållit, eller om den införts på fel dag eller annan plats än beställd dag eller plats, och sådant fel beror på BNS försumlighet, har Annonsören rätt till prisavdrag med högst det belopp motsvarande den annonskostnad Annonsören har att erlägga till BNS för den felaktiga annonsen. Annonsören är införstådd med och accepterar att detta utgör Annonsörens enda rätt vid fel i annons.


6.3 BNS ansvarar inte för fel i annonsmaterial tillhandahållet av Annonsören, eller fel som uppkommer vid överföring av annonsmaterial från Annonsören till BNS, om felet inte beror på BNS. Vidare ansvarar BN inte heller för utebliven publicering eller fel i annons om anledningen härtill är problem hos informationsöverförare utanför BNS kontroll.


6.4 Vid andra avtalsbrott än fel enligt punkt 6.2 är BNS ansvar alltid begränsat till direkt skada och direkta kostnader. Ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust utgår inte, med undantag för om BNS agerat med grov vårdslöshet eller uppsåt. BNS ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsad till högst den faktiska annonskostnaden som Annonsören har erlagt till BNS enligt Avtalet.


6.5 Annonsören ska ersätta och hålla BNS skadelös för all skada och kostnader som orsakar BNS genom Annonsörens marknadsföring enligt Avtalet.


7. Reklamation


Om Annonsören vill kräva prisavdrag till följd av fel i en annons enligt punkt 6.2 ovan måste Annonsören reklamera påstått fel i senast tre (3) dagar efter att annonsen infördes eller skulle införas. Reklamationen ska vara skriftlig och ställas till ansvarig säljare samt adops@bonniernews.se. Har inte Annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar Annonsören sin rätt att göra gällande fel i annonsen.


8. Priser och betalning


8.1 Annonsören ska erlägga betalning enligt den vid var tid gällande prislista om inte annat särskilt avtalats. Mervärdesskatt och eventuella andra skatter tillkommer.


8.2 Fakturering kommer att ske av respektive Varumärke där publicering av annonserna har skett. Betalningsvillkor är fjorton (14) dagar netto från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.


8.3 Om inget annat avtalats har BNS eller respektive Varumärke rätt att kräva förskottsbetalning.


8.4 Eventuell reklamation mot faktura ska ske snarast möjligt och senast inom fjorton (14) dagar från fakturadatum. Har inte Annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar Annonsören sin rätt att bestrida fakturan.


9. Förtida upphörande


BNS har rätt att omedelbart säga upp Avtalet om Annonsören bryter, eller på sakliga grunder kan antas bryta mot lagar eller regler, branschpraxis eller god sed och moral och därigenom åsamkar BNS eller respektive Varumärke skada eller dåligt rykte.


10. Sekretess


10.1 Parterna förbinder sig att iaktta sekretess beträffande innehållet i och existensen av detta Avtal, samt information, såväl skriftlig som muntlig och i annan form, rörande motpartens interna affärsangelägenheter, finansiell information, priser, affärsplaner, data och sådan annan information som respektive part uttryckligen angivit är konfidentiell (”Konfidentiell Information”).


10.2 Sekretessåtagandet enligt detta Avtal gäller dock inte information som:


(a) är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal;
(b) Part kan visa att denne redan kände till innan denne erhöll informationen från motparten; eller
(c) Part mottar från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

10.3 För det fall någon av Parterna på grund av lag, tvingande myndighetsbeslut eller liknande tvingande skyldighet tvingas avslöja Konfidentiell Information till tredje part ska motparten snarast underrättas om detta och informationen som kommer att avslöjas (om sådan åtgärd inte är förbjuden). Part som är skyldig att avslöja Konfidentiell Information ska begränsa avslöjandet till att endast omfatta den Konfidentiella Informationen som är nödvändig för att följa åläggandet.


11. Äganderätt till annonsoriginal


11.1 Äganderätten till annonsmaterial som producerats av BNS och betalats av Annonsören enligt specificerad räkning tillkommer Annonsören efter respektive kampanj/annons genomförande. Äganderätten till övrigt annonsmaterial som producerats av BNS tillkommer BNS. Äganderätten till offertmaterial – t.ex. skisser och ritningar – tillkommer BNS om inte annat avtalats.


11.2 I övrigt ska inget i detta Avtal tolkas som att Part överlåter immateriella rättigheter till den andra Parten.


12. Force majeure


BNS är inte ansvarig för fullgörelse av sina förpliktelser enligt detta Avtal eller skada som uppkommer p.g.a. att dess uppfyllande av förpliktelserna förhindras till följd av ny lagstiftning, nya myndighetsföreskrifter, krig eller hot om krig, uppror, terror, sabotage, naturkatastrofer, brist i eltillförsel eller brist i allmänt kommunikationsnät, brand eller motsvarande eller av fackliga åtgärder, som till exempel strejk, blockad, bojkott och lock-out.


13. Fullständigt avtal


Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som detta Avtal berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ska ersättas av innehållet i detta Avtal och dess bilagor.


14. Överlåtelse


Avtalet får inte överlåtas utan den andra Partens godkännande. BNS får dock alltid överlåta rätten att ta emot betalning enligt detta Avtal.


15. Tvist


15.1 Svensk lag tillämpas på detta Avtal.


15.2 Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Alkoholannonser

Detaljerad information om checklista vid publicering av alkoholannonser

Checklistan gäller för alla annonser som Bonnier News tar in oavsett var annonsen publiceras.

Generell regel
Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.

Läkemedelsannonser

Information om läkemedelsannonser

- Vad gäller för marknadsföring av läkemedel, receptbelagda, receptfria samt naturläkemedel Klicka här

Spelannonser

Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag i kraft - se den nya lagen Spellag (2018:1138) här.
Bonnier News följer TU:s spelannonsrekommendationer – se utdrag angående den nya spellagen och rekommendationer från TU:s hemsida:
Spelmonopolet upphävs och ersätts av ett licenssystem där alla – statliga som privata, svenska som utländska – spelbolag som uppfyller licensvillkoren kan få tillstånd att bedriva spel. En särskild punktskatt om 18 procent ska tas ut på spel. I och med spellagen införs även ett krav på att all marknadsföring ska vara måttfull. Vid måttfullhetsbedömningen kan vägledning hämtas från TU:s spelannonsrekommendation.
Måttfullhet – spelannonsernas utformning

- Spelannonser ska på ett korrekt och balanserat sätt presentera chanserna att vinna och inte skapa intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är.

- Spelannonser ska inte förmedla bilden av spel som socialt attraktivt.

- Spelannonser ska Inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Mediehusen ansvarar i detta avseende för hur och var spelannonser publiceras.

- Spelannonser ska inte visa välkända personer och antyda att personernas deltagande i spel har bidragit till deras framgång.

- Spelannonser ska inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning.

- Spelannonser ska inte förmedla bilden av att ett erbjudande om spel är gratis.

- Spelannonser ska inte innehålla påståenden om spel som en lösning på sociala och ekonomiska problem.

- Spelannonser ska inte uppmana till överdrivet spelande.

- Spelannonser ska inte innehålla påståenden om att spelande är riskfritt.

- Spelannonser ska inte innehålla könsdiskriminerande påståenden.

- Spelannonser ska inte framhäva enskilda vinnare utan dokumenterat underlag. Det innebär att om och när vinnare presenteras i marknadsföring ska dessa vara verkliga vinnare.


Obligatoriska krav på spelannonser


- Spelannonserna ska vara mycket tydligt annonsmärkta och på ett tydligt sätt, även vid en hastig anblick, gå att skilja från det redaktionella innehållet.

- Spelannonserna ska vara mycket tydliga, begripliga och faktamässigt korrekta i fråga om bonus-, spin- och välkomsterbjudanden.

- Spelannonserna ska innehålla kontaktuppgifter till en etablerad och vederhäftig organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem.

- Spelannonser ska innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela. Minsta ålder för att delta i spel är 18 år och 20 år för att få besöka fysiskt kasino.

Spelmarknadsföring får inte riktas särskilt till personer under 18 år.

HTML5-material

Tekniska riktlinjer för kreativt material baserat på HTML5.

Generell information


De här riktlinjerna är ämnade för producenter av kreativt material baserat på HTML5 och som​ ska användas till digital annonsering på Bonnier News.

Följande riktlinjer är viktiga för leverans och kampanjens framgång. Material som inte följer riktlinjerna kommer tyvärr inte att godkännas.

Vi använder Google Ad Manager (GAM) annonshanteringssystem (ad server) och riktlinjerna nedan är skrivna för att fungera med detta system.

Vi använder oss av friendly iframes​ som leveranssätt.
- Det är per default inte tillåtet att bryta sig ut från iframe (frame busting). Kontakta AdOps om formatet kräver det.
- SVG inom HTML stödjs ej. Det är däremot möjligt att inkludera stand-alone .svg-filer och använda dom som referenspunkter i HTML-materialet.

- Animering av element får inte överstiga 30 sekunder.

- Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder.

- Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%.

- Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.- Materialets huvudfil ska döpas till index.html.

- Relativa sökvägar ska användas till resurser och filer i materialet.

- Referenser till externa resurser[1] ska vara absoluta och starta med //:​​ Vidare måste de av säkerhetsskäl stödja SSL/TLS.

- Det är inte tillåtet förhindra vertikal sidskroll[2].

- JavaScript console​ ​-metoder är inte tillåtna.

- Geo Location och liknande Web API:er som kräver användares godkännande får enbart användas efter användarinteraktion. [1] Så som CDN och externa fontbibliotek. [2] Använd inte touchstart som trigger för interaktion (eftersom touchstart triggas vid scroll)

Filstorlek

Vi mäter materialens totala vikt eftersom HTML5 består av flera olika resurser och kontrollerar hur varje resurs laddas in och i vilken ordning.


Mobila enheter (Smartphones)
150 kB
Desktop/Tablet
200 kB
Filstorleken beräknas på alla resurser inklusive spårningsskripts, JavaScript-bibliotek, font-filer, stilmallar etc. Ni kan välja att använda vitlistade CDN:er, men dessa kommer att räknas in i den totala filstorleken på materialet.
Viktigt: Om ert material kräver att gränsen överskrids, kontakta AdOps i god tid.

Notera att mätskript och skript från 3:e-part så som Google, Sizmek och Adform i snitt väger 70-90kb extra (utöver det faktiska annonsmaterialet) och att denna extra vikt räknas in som en del av totalvikten.
Det innebär att man som annonskreatör inte kan använda lika mycket av totalvikten till annonsmaterialet när man levererar annonser med mätskript alt levererar via 3:e-part, då mätskriptet och/eller 3:e-partskriptet kommer ta delar av totalvikten.
Kom ihåg att det är fullt möjligt att ladda in extra resurser efter användarinteraktion. Dessa resurser räknas inte in i de totala initiala storleksbegränsningarna.

Prestanda

Bonnier News testar allt material med AdValidation enligt specifika parametrar. Material som blir underkänt när vi testar i Ad Validation kommer ej att godkännas.
- Försök använda CSS för animationer så långt det går istället för JavaScript-bibliotek.

- Animera aldrig gömda element.

- Försök få ner antalet anrop.

- Undvik att ladda in tungt material som t ex video innan användarinteraktion (detta gäller ej våra specifika video-produkter).

- Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.

- Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder.

- Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%.

 • Ljud (HTML material med video)
 • - Ljud får endast aktiveras vid klick – ej mouse-over.
 • - Ljudet måste ha en på-/av-knapp. Graceful degradation / Progressive enhancement
På grund av fragmentationen av webbläsare stöds W3C:s specifikation för HTML5 inte av alla webbläsare. Bonnier News rekommenderar att ni tillhandahåller en alternativ version (fallback) för ert material genom antingen designstrategin ​graceful degradation​ eller progressive enhancement​. Material som går “sönder” i vanliga webbläsare kommer att avvisas vid validering eller tas bort från sajten om fel uppenbarar sig i produktion.
Graceful degradation (elegant degradering) -​ Innebär att man utvecklar på ett sätt så att man tillhandahåller en viss nivå av användarupplevelse i mer moderna webbläsare, men också degraderar till en lägre nivå när äldre webbläsare används. Den lägre nivån ger en sämre användarupplevelse men tillhandahåller ändå basfunktionalitet. Det går inte “sönder” så att det blir oanvändbart.
Progressive enhancement (progressiv förbättring) - Är liknande men gör sakerna tvärtom.​ Man upprättar en basnivå för användarupplevelsen som alla webbläsare kan tillhandahålla vid rendering av materialet. Men man bygger också mer avancerad funktionalitet som automatiskt blir tillängligt för webbläsare som stödjer det.

Struktur, paketering och leverans

Eftersom HTML inte kan komprimeras och levereras till en enda fil så är det viktigt att beakta filstrukturen. Ert kreativa material bör baseras på en index-fil som ska heta index.html. Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t ex CSS- och JavaScript-filer. Klicktracking-komponenten som nämns ovan ska befinna sig i index.html-filen. Materialen ska levereras i individuella .zip-filer som innehåller alla kreativa resurser i rotmappen. Resurser och bibliotek ska inte levereras i separata mappar som t ex “img”, “css”, “js”-mappar.

Klickmätning GAM - HTML5

Materialet måste vara anpassat efter annonssystemet Google Ad Manager (GAM) som Bonnier News använder sig utav.
Variabeln clickTag bör användas som definition för click-through URL i alla klickbara ytor i annonsen.
Detta för att vi ska kunna mäta klick på den samt att det ska vara möjligt för AdOps att vid förfrågan kunna ändra/lägga in  destinations urlen i efterhand.
Vi rekommenderar alltså att använda clickTag dvs att INTE hårdkoda click-through URL:en
GAM varnar om det saknas korrekt clickTag eller om det finns en URL hårdkodad i annonsen.
clickTagen skall vara enkel för ad servern att läsa av, använd ingen minification eller obfuscation. (Däremot är det inga problem att använda det på resten av materialet)
Scriptet för clickTag variabeln måste ligga i head-taggen.
Försäkra er om att alla ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-throug URL.

Exempel där clickTag är implementerad i HTML koden:
------------------------------------------------------------------------
<html>
<head>
<meta name=“ad.size” content=“width=300,height=250"> <script type=“text/javascript”>
var clickTag = “http://www.google.com“; </script>
</head>
[The rest of your creative code goes here.] </html>
OBS! Försäkra er om att ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-through URL:
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> <img src="images/dclk.png" border=0>
</a>

Multipla klicktaggar räknar upp mot samma nummer.
- Destinationslänkarna bör bifogas separat i mejlet som skickas till Bonnier News.
- Om ni har flera destinationslänkar så specificeras dessa med vilken clickTag som används.
Vid ett scenario där destinationslänken måste vara hårdkodad i annonsmaterialet t ex när länken skapas dynamiskt eller liknande. Då kan clickTag läggas till före destinationslänken som visas här:
window.open(clickTag+"http://www.advertisersite.com/subpage", "_blank"); eller så här:
window.open(clickTag+dynamicUrlObject, "_blank");
Om destinationslänken innehåller tecken som ? eller & bör länken kodas så här:
clickTag +encodeURIComponent("http://www.advertisersite.com/subpage?var1=12&var2=34")
Vid detta scenario behöver inte destinationslänken skickas till publicisten, bara en förklaring att destinationslänken är hårdkodad i annonsmaterialet och att clickTag-tracking har lagts in.

Responsivt HTML5-material

 • Materialet får inte vara hostat bakom någon tredjepart som DCM, adform eller liknande utan måste vara ett fysiskt HTML-material.

 • Materialen måste bestå av en zip-fil med en index.html som ligger direkt i den zippade mappen. Alltså kan man inte ha nästlade mappar som index.html ligger under.

 • Format på bilder som stödjs: jpg, png och svg ( Notera: Ad Manager does not currently support creatives that use SVG tags within HTML files. Instead, you can include standalone .svg files and reference them in the HTML.)

 • Materialet får inte ha några fasta storlekar specificerade utan måste vara satta så att storleken förhåller sig till sin “förälder”. (width: 100% height: 100%).

 • Använd endast Canvas om du vet att det kommer uppfylla kraven på att materialet ska förhålla sig till sin förälders storlek.
 • Click url ska specificeras som var clickTag = “https://www.landningssida.com”. clickTag ska sedan användas i materialet som klick-destination.

Vad gör vi med materialet
 • Konverterar hela materialet till inline så att vi kan ladda upp det som script i stället för att ladda upp en fysisk fil.

 • Alla <script>, <img> och <link> attribut med en src i filen konverteras om till inline i stället för att referera till en fil.

 • Attributen som ska skrivas om till inline får inte referera till externa resurser utan endast till resurser som ligger i zip-filen
 • Anledningen till att inga fasta storlekar kan vara specificerade är för att alla element som ligger som föräldrar till bannern kommer att ha storlekar som motsvarar 100% bredd och höjd.

Klickmätning GAM - Third Party JavaScript


NOTE: If no other instructions are given we will insert the %%CLICK_URL_UNESC%% macro described in the GAM documentation linked above.

For us to be able to track click count in GAM we need to be able to insert a click macro into the script tag. We would like you to always deliver the
script with a placeholder for where to insert our click macro with the following format: `click="[Google_Click_Macro_Here]"`.
The name of the variable, `click=`, is not important to us,
you can name it whatever you like as long as the placeholder-name is very clear about where to insert the click macro.

Preferably name the placeholder [Google_Click_Macro_Here] as in the example above.

Example Third-Party script:
<SCRIPT language='JavaScript1.1' SRC="http://www.3rdpartydomain?key1=value1&key2=value2&cachebuster=[Cachebuster_Macro_Here]&click=[Google_Click_Macro_Here]"></SCRIPT>

Viewability measuring

In order for us to be able to measure viewability on display ads, 50% of the ad must be visible in the browser window for 1 second.

In order for us to be able to measure viewability on video ads (Instream and Outstream), 50% of the ad must be visible in the browser window for 2 seconds.

Third-party meausrment for Instream (Webb-TV) is not supported, this autumn we will enable it through IAB's recommendation, Open Source Measurment SDK. To read more, click here.

Desktopannonsering

Bekijk meer
 • Digitalannonsering
  • Allmänna riktlinjer - Digitalt
  • Allmänna Villkor
  • Alkoholannonser
  • Läkemedelsannonser
  • Spelannonser
  • HTML5-material
  • Klickmätning GAM - HTML5
  • Responsivt HTML5-material
  • Klickmätning GAM - Third Party JavaScript
  • Viewability measuring
  • Producten